AKTUELNO

Od uplate doprinosa za januar 2024. godine, za lica uključena u obavezno osiguranje u skladu sa članom 15 Zakona o PIO važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period više za 14,6 odsto, zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnoj godini.

Osnovice su određene u procentu od prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji u prethodnih 12 meseci, zaključno sa septembrom.

Najniža osnovica je 35 procenata od tog iznosa, što za 2024. godinu iznosi 40.143 dinara, dok je najviša pet prosečnih zarada, odnosno 573.470 dinara.

Prošlogodišnje osnovice za 2023. godinu

S obzirom na to da stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iznosi 24 procenta, osiguranici će na mesečnom nivou tokom ove godine izdvajati od 9.634,32 do 137.632,80 dinara, zavisno od toga koju od 13 osnovica osiguranja izaberu.

Ko ima pravo na uplatu

Pravo na samostalnu uplatu doprinosa po članu 15 Zakona o PIO imaju sva lica koja su van osiguranja (nezaposleni, studenti, domaćice, đaci…), odnosno koja nisu korisnici prava na penziju, pod uslovom da su starija od 15 godina, sa prebivalištem u Republici Srbiji.

Prilikom podnošenja zahteva za uključivanje u obavezno osiguranje u skladu sa članom 15 Zakona o PIO bira se jedna od 13 ponuđenih osnovica na koju će se plaćati doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, a u toku trajanja osiguranja odabrana osnovica se može na zahtev promeniti u višu ili nižu. Doprinos se plaća po stopi od 24 odsto na odabranu osnovicu do 15. u svakom mesecu za prethodni mesec.

Svojstvo osiguranika stiče se danom podnošenja zahteva, a pravo na zahtev se može steći najranije 30 dana pre podnošenja zahteva.

Svojstvo osiguranika prestaje danom za koji se lice u zahtevu opredeli ili ako doprinos ne plati u roku od šest meseci od dana dospelosti, kada mu svojstvo osiguranika prestaje najranije sa poslednjim danom za koji je doprinos plaćen.

Doprinose po članu 15 Zakona o PIO, prema podacima iz decembra 2023. godine, uplaćuje oko 20.000 građana u celom sistemu Fonda PIO.

Autor: