AKTUELNO

Upis u prvi razred osnovne škole u školskoj 2024/25. biće tradicionalno u periodu između 1. aprila i kraja maja, a iz Ministarstva prosvete kažu da na upis čeka gotovo 65.000 dece u Srbiji, od čega je 16.000 iz Beograda.

Pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić izjavio je danas za Tanjug da je upis u prvi razred osnovne škole obavezan za svu decu rođenu u periodu od 1. marta 2017. godine do 28. februara 2018. godine, a za prevremeni upis mogu se prijaviti i deca rođena od 1. marta do 1. septembra 2018. godine.

Kako je naveo, vreme u koje škole vrše upis dece u prvi razred nije striktno utvrđeno propisima.

"Period od početka aprila do kraja maja svake godine u školskoj praksi tradicionalno je namenjen upisu dece u narednu školsku godinu, škola može i posle tog datuma vršiti upis učenika u prvi razred, sve do početka naredne školske godine", rekao je Pašić.

Pašić je napomenuo da se upis u prvi razred može odložiti onda kada je to u interesu deteta, a na osnovu mišljenja interresorne komisije koja sadrži dokaze o potrebi odlaganja i predlog mera dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu do polaska u školu.

Na pitanje da li se upis razlikuje u odnosu na prethodnu godinu, Pašić je rekao da razlike ne postoje, ali da je preporuka roditeljima da već sada zakažu preglede u domovima zdravlja, gde najpre dete pregleda izabrani pedijatar, a potom izdaje upute za preglede kod očnog lekara, otorinolaringologa, fizijatra, logopeda i stomatologa.

"Pored svega navedenog deca će uraditi i laboratorijske analize krvi i urina, i izvršiće se provera vakcinalnog statusa i vakcinacija", rekao je Pašić za Tanjug.

Kako je naveo, škola je dužna da upiše svako dete sa područja škole.

"Škola može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja, u skladu sa prostornim i kadrovskim mogućnostima škole. Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik može da izabere školu u koju će da upiše dete podnošenjem zahteva izabranoj školi najkasnije do 1. februara tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis", napomenuo je Pašić.

Dodao je da je škola dužna da obavesti roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika o odluci po njegovom zahtevu za upis deteta van područja škole do 30. aprila tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis, nakon sagledavanja raspoloživih kapaciteta, a u skladu sa prostornim, kadrovskim i finansijskim mogućnostima škole.

Kada je reč o proceduri i potrebnoj dokumentaciji za upis budućeg prvaka, Pašić je naglasio da se upis i testiranje deteta može zakazati elektronskim putem na portalu eUprave.

"Kad roditelj ili drugi zakonski zastupnik pokrene uslugu, koja je dostupna kako na srpskom, tako i na jeziku nacionalnih manjina, potrebno je da odabere školu kojoj dete teritorijalno pripada, ponuđeni termin u školi i popuni osnovni set podataka i klikne na dugme Zakaži. Kada roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik ode s detetom na zakazani termin za testiranje i upis, nije potrebno da prilaže dokumenta jer će ih škola pribaviti elektronskim putem po službenoj dužnosti i to Izvod iz matične knjige rođenih, Uverenje o prebivalištu, Uverenje o pohađanju pripremnog predškolskog programa (posredstvom JOB-a) i Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu, odnosno lekarsko uverenje", objasnio je Pašić.

Naglasio je da izuzetak postoji ukoliko je lekarski pregled obavljen kod privatnog lekara ili u vojnoj zdravstvenoj ustanovi.

"U tom slučaju, biće potrebno da ga roditelj donese u školu", kazao je Pašić.

Roditelji i staratelji koji nisu u prilici da elektronski prijave dete za upis, mogu telefonskim putem kontaktirati školu i zakazati termin upisa i ispitivanja deteta, a tu mogućnost imaju i putem mejla, kao i ličnim odlaskom u školu.

Kada je reč o testu zrelosti koji čeka buduće prvake, Pašić je naveo da proveru vrši psiholog, odnosno pedagog škole na maternjem jeziku deteta i da ona podrazumeva ispitivanje intelektualne, socijalne i emotivne zrelosti deteta.

Foto: Tanjug/Dušan Aničić

"Ako ne postoji mogućnost da se ispitivanje deteta vrši na maternjem jeziku, škola angažuje prevodioca na predlog nacionalnog saveta nacionalne manjine. Ispitivanje dece sa motoričkim i čulnim smetnjama vrši se uz primenu oblika ispitivanja na koji dete može optimalno da odgovori", istakao je Pašić.

Kako je naveo, test ne zahteva poznavanje slova (čitanje i pisanje), kao ni računanje, a tom prilikom, radi se i intervju sa roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnikom deteta.

"Nije potrebna nikakva posebna priprema za ovo testiranje", kazao je Pašić za Tanjug.

U postupku ispitivanja deteta škola može da utvrdi potrebu za donošenjem individualnog obrazovnog plana ili potrebu za pružanjem dodatne podrške u obrazovanju.

"Ako dodatna podrška zahteva finansijska sredstva, škola upućuje pisani zahtev osnivaču po pribavljenom mišljenju interresorne komisije", rekao je Pašić.

Deca iz osetljivih društvenih grupa mogu da se upišu u školu bez dokaza oprebivalištu roditelja i potrebne dokumentacije, a sa dostavljenim dokazom ozdravstvenom pregledu deteta.

"U postupku provere spremnosti na osnovu mišljenja psihologa, odnosno pedagoga, škola može da preporuči upis deteta u prvi razred ili upis deteta u školu nakon godinu dana, uz pohađanje pripremnog predškolskog programa. Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik deteta, kome je preporučen upis deteta u školu nakon godinu dana, može da podnese zahtev komisiji škole za ponovno utvrđivanje spremnosti za upis u školu u roku od osam dana od dana dobijanja preporuke škole", kazao je Pašić.

U tom slučaju, naveo je, komisiju čine psiholog, pedagog, nastavnik razredne nastave i pedijatar deteta.

"Komisija škole, primenom standardnih postupaka i instrumenata, može da odobri upis deteta ili da potvrdi upis deteta u školu nakon godinu dana, o čemu odluku donosi u roku od 15 dana od dana prijema zahteva. Odluka komisije je konačna", rekao je Pašić.

Ako dete starije od sedam i po godina zbog bolesti ili drugih razloga nije upisano u prvi razred, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred na osnovu prethodne provere znanja, naveo je za Tanjug.

"Prethodnu proveru znanja obavlja tim sastavljen od nastavnika razredne nastave, odnosno predmetne nastave, pedagoga i psihologa škole uvažavajući standarde postignuća i ceneći najbolji interes učenika", naglasio je Pašić.

Za sva pitanja i nedoumice, koje imaju roditelji i drugi zakonski zastupnici budućeg prvaka, dostupna je telefonska podrška od 25. marta i tokom trajanja upisa svakog radnog dana od 8 do 15 časova na broj telefona 011/73-505-57.

Broj redovnih matičnih osnovnih škola u našem sistemu je 1.135, a privatnih 13.