AKTUELNO

To je ujedno rok i za dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplatu sredstava.

Poreska uprava objavila je poreski kalendar za mart, a rok za prvu obavezu, dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu, treba izmiriti do 6. marta.

To je i rok za dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplatu sredstava.

Do 10. marta se podnose poreske prijave i plaća porez na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. To je rok i za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

Do 15. marta je rok za plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec, kao i za plaćanje doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti za prethodni mesec.

Zatim za plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec.

Takođe, za podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec, kao i za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec.

Do 15. marta je rok za podnošenje obrasca PID PDV 1 za februar mesec ako je u februaru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

Zatim za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec, plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca, za podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA i za podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

Do 31. marta je rok za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za februar 2023. godine i plaćanje obračunate akcize za period od 1. do 15. dana u mesecu.

#Poreska uprava

#Porez