AKTUELNO

Neoporezivi iznos godišnjeg poreza na dohodak građana za 2023. godinu iznosi 4.269.564 dinara i odgovara visini trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u 2023. godini (1.423.188 x 3).

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana ima pravo na lične odbitke, koji iznose:

za poreskog obveznika - 40 procenata od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, što iznosi 569.275 dinara,

za izdržavanog člana porodice - 15 procenata od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, po članu, što iznosi 213.478 dinara.

DODATNO UMANJENJE

Obveznicima godišnjeg poreza na dohodak građana koji na dan 31. decembra 2023. godine imaju manje od navršenih 40 godina života, godišnji zbir zarada, oporezivog prihoda od samostalne delatnosti i oporezivih prihoda od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, dodatno se umanjuje za iznos 4.269.564 dinara.

Ukoliko je poreski obveznik u 2023. godini ostvario oporezivi dohodak u iznosu:

do 8.539.128 dinara - primenjuje se poreska stopa od 10 procenata,

preko 8.539.128 dinara - primenjuje se poreska stopa od 10 procenata na iznos 8.539.128 dinara, a preko tog iznosa poreska stopa od 15 procenata.

Autor: