AKTUELNO

Poljoprivredno gazdinstvo koje je upisano u zvanični Registar može da obnavlja registraciju svake godine, a ovo je neophodno kako bi vlasnici mogli da apliciraju za novac iz državne kase.

Ovaj postupak pokreće se izborom i popunjavanjem odgovarajućeg elektronskog obrasca - zahteva, u onlajn formi, neposredno u okviru softverskog rešenja eAgrar.

Prilikom obnove registracije, nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno njegovo ovlašćeno lice preko korisničkog naloga u skladu sa pravilnikom pristupa portalu softverskog rešenja eAgrar, pregleda podatke upisane u Registar, te ih elektronskim putem neposredno u sistemu menja ili potvrđuje da upisani podaci nisu promenjeni.

U slučaju promene statusnih podataka, odnosno podataka koji se odnose na zemljišni fond (vrsta poljoprivrednih kultura i površinama pod poljoprivrednim kulturama), promene zemljišnog poseda i osnova korišćenja zemljišta (katastarska veličina i katastarska kultura, vlasništvo, zakup i sl.) podnosilac zahteva za obnovu registracije prilaže odgovarajuću dokumentaciju.

POTVRDA POPUNJAVANJA

Elektronski obrazac zahteva za obnovu registracije u Registru sadrži i polje čijim izborom podnosilac zahteva potvrđuje da je popunio i da podnosi zahtev za obnovu registracije u skladu sa pravilnikom.

Na osnovu uredno podnetog zahteva, Uprava elektronskim putem obaveštava subjekat upisa da je uspešno obnovljena registracija i upisuje podatak o obnovi u Registar.

Prošlogodišnji početak

Srbija je u 2023. godini dobila platformu i aplikaciju eAgrar i 330.000 poljoprivrednih gazdinstava digitalno je preregistrovano i prešlo na elektronsko vođenje poslovanja. Za sve poljoprivrednike eAgrar je velika promena i novina kojoj su se neki lako prilagodili, a neki teže.

Od marta prošle godine praktično je pristup platformi eAgrar postao uslov za dobijanje subvencija, ali i komunikaciju sa Ministarstvom poljoprivrede.

Autor: