separator
Info
ZABAVAAKTUELNO

kultura

Miloš Biković 14. juna u melodrami Dama s kamelijama


Glumac Miloš Biković sledeće nedelje će ponovo posle kraće pauze, prouzrokovane brojnim profesionalnim obavezama pre svega u inostranstvu, zaigrati u ulozi Armana Divala u melodrami "Dama s kamelijama".


Predstava, nastala po romanu Aleksandra Dime sina, u režiji Juga Radivojevića, koja se već pet sezona igra na "kartu više", biće izvedena 14. juna na Velikoj sceni Narodnog pozorišta.

"Veoma mi je drago što se ponovo vraćam toj ulozi", rekao je Biković u intervjuu za "Pozorišne novine", a njegova direktna partnerka na sceni, kao Margarita, biće Marija Vicković, koja tu rolu neprekidno tumači od premijernog izvođenja, 1. oktobra 2013.

U­ sen­ti­men­tal­noj­ i­ rea­li­stič­noj ­ljubav­noj ­pri­či ­Arman Dival,­ ­­mla­dić­ iz­ ugled­ne­ porodice,­ zalju­blju­je­ se­ u­ nesreć­nu i ­bole­snu­ pari­sku­ kur­ti­za­nu­ Mar­ga­ri­tu­ Gotje.

"Mislim­ da­ je,­ pre­ sve­ga,­ za­ uspeh­ pred­sta­ve­ zaslu­žan­ univer­zal­ni­ i­ arhe­tip­ski­ siže­ mae­stral­nog­ roma­na­ Alek­san­da­ra­ Dime. ­Reži­ja ­i ­glu­ma ­su ­manje ­ili­ više­ uspe­šno­ poku­ša­va­li­ da­ sustig­nu­ geni­jal­nost­ pisca,­ ali­ ono­ što­ je­ naj­va­žni­je­ jeste­ to­ da­ se­ nismo­ pra­vi­li­ pamet­ni­jim­ od­ njega. ­Ljudi ­su ­želj­ni ­lepo­te ­i ­idea­la­ u­ ovom­ vre­me­nu ­cini­zma", smatra Biković.

Izbor­ izme­đu ­ljuba­v i ­mržnje je, prema njegovim rečima,­ jasan­ i­ jed­no­sta­van,­ ali­ između­ oprošta­ja­ i­ mržnje nije.

"­Mislim ­da ­je ­u ­ovoj ­pred­stavi­ stra­šni­je­ pita­nje­ opro­šta­ja, jer,­ opro­štaj ­i ­jeste ­ljubav. Samo­ opro­štaj­ je­ aktiv­na­ ljubav,­ a­ ne­ ideal­ u ­misli­ma ­ili ­na ­papi­ru", rekao je Biković.

Pro­šlost­ je, naglašava Biković,­ defi­ni­sa­na­ našim­ izbo­ri­ma,­ ali ­i ­okol­no­sti­ma.

"Da ­bismo ­nekome ­sudi­li, ­mora­mo ­raz­u­me­ti ­okolno­sti, ­dušu ­i ­sta­nje ­čove­ka ­koji ­se­ našao­ u­ tim­ okol­no­sti­ma,­ a­ to ­je­ nemo­gu­će. ­Zato ­je ­sva­ki ­sud ­ljud­ski­ osu­đen­ na­ zlo.­ Jedi­no ­je­ opro­štaj­ pra­vi­lan ­izbor­ zato ­što­ smo­ svi­ gre­šni,­ pa­ će­ i­ nama­ opro­štaj­ biti­ potre­ban. ­Naža­lost,­ malo ­ko ­ima ­sna­ge ­za ­opro­štaj", rekao je popularni glumac, koji je nastupao i na sceni čuvenog Moskovskog umetničkog akademskog teatra (MHAT) i sarađivao sa slavnim ruskim rediteljem i glumacem, oskarovcem Nikitom Mihalkovim u filmu “Sunčanica“.

Svoju uspešnu internacionalnu karijeru, Biković je nedavno obogatio i ulogom u filmu "Izvan granica realnosti", u kojem igra i Antonio Banderas.

Pored Bikovića i Vicković, u ansamblu predstave "Dama s kamelijama" su Nebojša Dugalić (Žorž Dival), Slobodan Beštić (Grof de Žire), Stela Ćetković (Pridans), Zorana Bećić (Nanin), Dimitrije Ilić (Varvilj), Andreja Maričić (Gaston Rije), Milena Đorđević (Nišeta), Lepomir Ivković (Gustav) i Bojana Stefanović (Olimpija).

Vesti Minut dva

Nacionalni Dnevnik

Komični video i skrivena kamera

Komentari • 0

Komentari uvredljivog sadržaja neće biti odobreni.

korisnik

povezane vesti