AKTUELNO

Vlada Srbije usvojila je Nacionalnu strategiju za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela za period 2020–2025. godine i Akcioni plan kojim se uređuje način njenog sprovođenja.

Cilj Nacionalne strategije je uspostavljanje novog i sveobuhvatnog sistema zaštite i unapređenja prava žrtava i svedoka krivčnih dela u Srbiji koji je usklađen sa međunarodnim i evropskim pravnim standardima.Ova Nacionalna strategija deo je projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“ koji kao izabrani partner Ministarstva pravde sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji, a finansira Evropska unija.

Cilj Nacionalne strategije je uspostavljanje novog i sveobuhvatnog sistema zaštite i unapređenja prava žrtava i svedoka krivčnih dela u Srbiji koji je usklađen sa međunarodnim i evropskim pravnim standardima.Ova Nacionalna strategija deo je projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“ koji kao izabrani partner Ministarstva pravde sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji, a finansira Evropska unija.

KONTAKT TAČKE

Uz osnivanje 25 službi podrške žrtvama i svedocima koje će postojati u svim višim sudovima u zemlji Nacionalna strategija prediviđa da u svim policijskim upravama i tužilaštvima budu formirane i tzv “kontakt tačke”. To znači da će u ovim institucijama postojati posebno obučeni službenici koji su prošli obuku za prvu komunikaciju sa žrtvama i svedocima. Njihov zadatak biće da žrtvama i svedocima daju informacije o pravima koje imaju, da im objasne šta znači podnošenje krivične prijave, koje službe podrške su im na raspolaganju i koju vrstu pomoći mogu da očekuju.

Strategija predviđa osnivanje Nacionalne službe za pomoć i podršku žrtvama krivičnih dela u okviru svih viših sudova u Srbiji, kao i Nacionalnu mrežu službi podrške koja će kroz saradnju sa kontakt-tačkama pri javnim tužilaštvima i policiji omogućiti da sve žrtve dobiju blagovremene informacije i podršku na način i u trenutku kada im je to najpotrebnije.

Dalje unapređenje zakonodavnog okvira podrazumevaće i izmenu materijalnog i procesno krivičnog zakonodavstva u cilju usklađivanja sa evropskim standardima u ovoj oblasti. Novi strateški okvir će, između ostalog omogućiti i efikasniju nadoknadu štete žrtvama kroz odlučivanje o imovinsko-pravnom zahtevu već u krivičnom postupku. 

U cilju jačanja kapaciteta pravosuđa, na nov i sistematičniji način će se pristupiti i obukama nosilaca pravosudnih funkcija, policajaca i advokata koji rade sa žrtvama i svedocima.

Značajnu ulogu u unapređenju ostvarivanja prava žrtava i svedoka imaće i informacione tehnologije, budući da Strategija predviđa i izradu jedinstvenog registra pružalaca usluga, razvoj sveobuhvatnog sistema za upravljanje bazama podataka i vođenje predmeta za sve pružaoce usluga i formiranje pozivnog centra.

Biće sprovođene i kampanje jačanja svesti javnosti o postojanju, važnosti i ulozi službi za podršku žrtvama u Srbiji, kao i edukacija mreže volontera u ovoj oblasti.

VRSTE PODRŠKE

Za svaku žrtvu biće urađena individualna procena na osnovu koje će odmah dobiti pomoć koja joj je potrebna. Primarna podrška podrazumeva pružаnjе nеоphоdnih infоrmаciја о prаvimа i pоlоžајu žrtvе i svеdоkа u krivičnоm pоstupкu; pružаnjе infоrmаciја о dоstupnim službаmа pоdrškе i uslugаmа spеciјаlizоvаnе pоmоći i pоdrškе, individuаlnu prоcеnu spеcifičnih pоtrеbа žrtаvа; pružаnjе еmоtivnе pоdrškе; infоrmisаnjе žrtvе о puštаnju učiniоcа nа slоbоdu. Specijalizovana pоdrška i pоmоć, između ostalog, pоdrаzumеvа pružаnjе psihоlоškе i psihоsоciјаlnе pоdrškе; mеdicinsku pоmоć; zbrinjаvаnjе u sigurne kuće, pružаnjе bеsplаtnе prаvnе pоmоći; uključivаnjе u individuаlnе i grupnе trеtmаnе rеhаbilitаciје; uključivаnjе u prоgrаmе psihоsоciјаlnоg i еkоnоmskоg оsnаživаnjа.

#Vlada Srbije