AKTUELNO

Nije redak slučaj da penzioner oboli pa ne može više sam da podiže svoju penziju ili mu je to baš velika teškoća i napor, bilo da je u pitanju privremeno ili trajnije stanje.

Tako i u PIO Fond često stignu pitanja koja se tiču ovlašćenja koje se daje drugoj osobi a radi podizanja prihoda – šta treba uraditi i kakva je procedura da ovlašćenje bude validno.

- Bolesna sam i sve teže se krećem, pa bih da ovlastim ćerku da u moje ime podiže penziju. Šta treba da uradim, glasi jedno od tih pitanja.

Kako kažu u Fondu, korisnik penzije ili novčane naknade može da ovlasti punomoćnika da u njegovo ime prima penziju i/ili novčanu naknadu.

Punomoćje mora biti overeno i važi do njegovog opoziva od strane korisnika, ili do dana smrti korisnika, ukoliko do opoziva ne dođe.

Dakle, ukoliko korisnik hoće da drugo lice u njegovo ime prima penziju i (ili) novčanu naknadu, neophodno je da Fondu PIO dostavi punomoćje overeno isključivo kod javnog beležnika, odnosno notara, kao i dokaz o prebivalištu punomoćnika, preciziraju iz Fonda.

#Penzije

#ovlašćenje