AKTUELNO

Građani Srbije u slučaju gubitka lične karte, ukoliko bude usvojen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti, više neće morati da je oglašavaju u "Službenom glasniku" već će to činiti MUP na svojoj veb stranici.

Na taj način oni će biti oslobođeni plaćanja dela troškova, a izmene zakona predviđaju i modernizovane i unapređene lične karte koje će u čipovima imati upisane sertifikate za elektronsku identifikaciju i elektronski potpis.

Poslanici Skupštine Srbije juče su počeli sa razmatranjem ovog predloga, a jedna od važnih novina je i uvođenje nove tačke koja glasi "adresa prijavljenog prebivališta".

- Navedena dopuna zakona je predložena iz razloga što je adresa prebivališta građana bitan element na osnovu kojeg se određuje mesna nadležnost organa za postupanje u svim upravnim poslovima. Osim toga, ova izmena znači da građani neće smeti da koriste ličnu kartu ako se promene njihovi lični podaci, uključujući i adresu, a što je u interesu pravne sigurnosti, odnosno na ovaj način se doprinosi boljoj pravnoj sigurnosti i onemogućava korišćenje lične karte u koju su upisani podaci koji ne odgovaraju stvarnom stanju - kažu u MUP za Kurir.

Dodaju da u važećem zakonu nije bila propisana adresa kao podatak zbog koga imalac ne bi smeo da koristi ličnu kartu, te je predložena izmena, u smislu dodavanja adrese prebivališta u obrazac lične karte, a iz razloga pravne sigurnosti građana:

Poslanici i o poslovnoj tajni

Pred poslanicima Skupštine Srbije naći će se i Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne, kojim se ta oblast usklađuje s propisima EU: - Predlogom zakona daje se definicija poslovne tajne, odnosno precizira se koje informacije i pod kojim uslovima uživaju zaštitu kao poslovna tajna. Takođe, uređuje se pod kojim uslovima se pribavljanje, korišćenje i otkrivanje informacije koja predstavlja poslovnu tajnu, smatra zakonitim, a pod kojim uslovima se smatra nezakonitim - navedeno je u predlogu zakona čiji je predlagač Ministarstvo prosvete.

- Podatak o adresi prebivališta i sada postoji na obrascu lične karte, bez obzira da li je isti upisan u čip lične karte koji čini sastavni deo obrasca lične karte ili na samom telu obrasca lične karte. Građani koju poseduju važeću ličnu kartu sa mikrokontrolerom (čipom), kao i do sada, nisu u obavezi da podnose zahtev za izdavanje nove lične karte zbog promene adrese prebivališta, odnosno promene naziva ulice u kojoj već imaju prijavljeno prebivalište, već im se podatak o novoj adresi prebivališta, odnosno novom nazivu ulice unosi u čip važeće lične karte, što je prednost u odnosu na biometrijsku ličnu kartu bez čipa.

Jedna od važnih novina se, kako je rekao ministar finansija Siniša Mali, odnosi na upisivanje u čip lične karte sertfikata za elektronsku identifikaciju, na osnovu čega lična karta predstavlja sredstvo za identifikaciju na daljinu:

ČINJENICE/Modernizovan dokument

- U ličnu kartu se dodaje adresa prijavljenog prebivališta - U čip se upisuje sertifikat za elektronsku identifikaciju na osnovu čega lična karta predstavlja kvalifikovano sredstvo za identifikaciju na daljinu - Na zahtev imaoca lične karte, u nju se upisuje kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis - Maloletnom licu starijem od 16 godina lična karta se izdaje uz saglasnost samo jednog roditelja, bez obzira da li drugi roditelj vrši roditeljsko pravo - Ako je MUP doneo rešenje o zabrani korišćenja lične karte kao putne isprave, ta zabrana će važiti dok su ispunjeni uslovi za oduzimanje putne isprave - U slučaju gubitka lične karte građanin neće morati da je oglašava u "Službenom glasniku", već će to MUP oglasiti na svojoj zvaničnoj veb stranici

- Predviđa se i upisivanje kvalifikovanog sertfikata za elektronski potpis, čime lična karta de fakto postaje i sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa visokog nivoa pozudanosti - istakao je.

Predlog izmena zakona predviđa i da se maloletnom licu starijem od 16 godina lična karta izdaje uz saglasnost samo jednog roditelja, kao i da, ukoliko je MUP doneo rešenje o zabrani korišćenja lične karte kao putne isprave, navedena zabrana će važiti dok su ispunjeni uslovi za oduzimanje putne isprave.

#Lična karta