AKTUELNO

Lokalne samouprave u Srbiji su u procesu pripreme odluka o budžetu za 2021. godinu i definisanja prioriteta za finansiranje u svim oblastima svoje nadležnosti, bilo da su u pitanju tekući rashodi ili projekti čije aktivnosti treba da doprinesu unapređenju infrastrukture u lokalnoj zajednici, ali i poboljšanju kvaliteta života svih građana ili posebno osetljivih grupa, navodi se u saopštenju Stalne konferencije gradova i opština koji prenosimo u celosti:

Informisanje i konsultovanje građana tokom pripreme odluke o budžetu praksa je lokalnih samouprava koja je dodatno ojačana i usmerena izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakonom o planskom sistemu iz 2018. godine a kojima se, pored ostalog, naglasak stavlja na obavezu sprovođenja javne rasprave o investicionom delu budžeta JLS i na pružanje povratnih informacija zainteresovanoj javnosti o opredeljivanju prioriteta za finansiranje.

Tokom prethodnih meseci neke od lokalnih samouprava su u okviru procesa javne rasprave o budžetu sprovele ili sprovode i širi proces konsultovanja građana o planiranim prioritetima za finansiranje i predviđenim projektima, kako bi ih na adekvatan način uključile u samu Odluku o budžetu za 2021. godinu. Smatramo da je izuzetno važno istaći ove primere posebno imajući u vidu okolnosti prouzrokovane pandemijom COVID-19 i mere zbog kojih nije moguće održati javne skupove. Lokalne samouprave su ove izazove prevazišle prevashodno koristeći različite internet alate poput interaktivnih upitnika, video prikaza budžeta, onlajn sastanaka itd.

Grad Beograd je tokom novembra meseca sproveo širok proces javne rasprave i konsultovanja građana o budžetskim prioritetima za 2021. godinu. Na samom početku procesa, građani su putem računa za Infostan i emitovanjem video spotova na televiziji bili informisani o cilju i toku samog procesa, kao i o načinu na koji u njemu mogu učestvovati. Sam proces je sproveden u najvećoj meri putem posebne internet stranice posvećene izradi budžeta ( https://budzet.beograd.rs/) na kojoj su postavljeni kratki video zapisi o planovima za finansiranje u oblastima saobraćaja, komunalnih delatnosti, predškolskog i osnovnog obrazovanja, kulture i zdravstva, ali i kompletan dokument Nacrt odluke o budžetu za 2021. godinu sa detaljnijim informacijama o planovima gradske vlasti u 2021. godini. Putem navedene stranice, građani Beograda su kroz posebno dizajnirani i personalizovani upitnik mogli da daju predloge za projekte koji bi bili finansirani javnim sredstvima. Ovim putem, gradska uprava Beograda dobila je 10 064 predloga za realizaciju projekata od strane građana, udruženja građana i institucija. U narednom periodu Grad Beograd namerava da odgovori na svaku od podnetih inicijativa i pruži informaciju da li će predloženi projekat biti finansiran tokom 2021. godine ili će iz objektivnih razloga biti deo nekog od narednih budžetskih ciklusa.

Takođe, grad Sombor u skladu sa prethodnom dobrom praksom, sprovodi proces javne rasprave o budžetu za narednu godinu. Ove godine, u Somboru je zbog epidemioloških mera, fokus na onlajn glasanju za predloge projekata koji bi bili realizovani u različitim delovima grada, a do kojih se došlo kroz konsultacije sa mesnim zajednicama. Građani su tokom novembra mogli da glasaju za jedan od tri predložena projekta po mesnoj zajednici, a finansirani će biti projekti koji dobiju najviše glasova u svakoj mesnoj zajednici. Učenici srednjih škola u Somboru su takođe dobili priliku da predlože projekte koji bi unapredili uslove obrazovanja u njihovim školama, a koji bi bili finansirani javnim sredstvima. U nastavku procesa grad Sombor će sve nalaze sumirati u izveštaju o konsultacijama sa građanima, a koji će uz Nacrt odluke o budžetu biti predstavljen tokom javne rasprave, koja će biti organizovana onlajn uz mogućnost diskusije građana sa predstavnicima gradske vlasti o planovima za finansiranje tokom narednog budžetskog ciklusa. Nakon onlajn sastanka, Grad Sombor će na svojoj internet stranici objaviti izveštaj sa glavnim nalazima procesa konsultacija sa građanima i informacijom o tome koji predlozi će ući u budžet za 2021. godinu.

Opština Kovin je tokom septembra po prvi put sprovela proces uključivanja građana u izradu Nacrta odluke o budžetu kroz proces koji je uključio građane dajući im mogućnost da glasaju za predložene projekte koje lokalna samouprava planira da realizuje u narednom periodu, ali i da predlože nove projekte koje smatraju važnim za lokalnu zajednicu. Upitnike je bilo moguće popuniti putem internet stranice opštine, ali predati i štampane primerke koji su distribuirani građanima uz račun lokalnog komunalnog preduzeća. Tokom samog procesa 1547 upitnika je prikupljeno, a interesantno je da je jedan od predloga građana pristigao sa čak 286 potpisa, a odnosi se na izgradnju trim staze pored Dunavca što ukazuje na zainteresovanost građana da sa lokalnom samoupravom razgovaraju o prioritetima za finansiranje iz lokalnog budžeta.

Navedeni su samo neki od primera dobre prakse, a još mnogo gradova i opština radi na sličnim procesima sudeći po podacima od prošle godine (procena oko 77% LS), tako da u ovom budžetskom ciklusu očekujemo i bolji rezultat od prošlogodišnjeg u pogledu uključivanja javnosti u proces izrade budžeta.

Pozivamo sve lokalne samouprave da uključe svoje građane u proces odlučivanja o prioritetima za finansiranje javnim sredstvima tokom budžetskog ciklusa za 2021. godinu.

#Stalna konferencija gradova i opština