AKTUELNO

Predsednik Udruženja sudija i tužilaca Srbije (UST) Nenad Stefanović, koje broji 615 članova i predsednik Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije (SOPOS) Milan Đurđević, koje broji preko 3.500 članova, potpisali su danas - dana 26.12.2019. godine Sporazum o saradnji, navodi se u saopštenju UST.

Kako se navodi u saopštenju, sporazum je zaključen radi zajedničkih aktivnosi koje imaju za cilj unapređenje materijalnog položaja, zaštitu prava i interesa, unapređenje pravosudnih profesija, unapređenje kvaliteta rada kroz obuke i stručna usavršavanja i unapređenje uslova rada sudija, tužilaca, sudijskih i tužilačkih pomoćnika i drugih zaposlenih u pravosuđu, kao i u drugim aktivnostima koje uopšte imaju za cilj zastupanje, predstavljanje, unapređenje i zaštitu profesionalnih, radnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih pojedinačnih i kolektivnih interesa zaposlenih u pravosudnim organima Republike Srbije, navodi se u saopštenju UST.

Na osnovu tog Sporazuma, UST je u sklopu svojih redovnih aktivnosti na poboljšanju materijalnog položaja nosilaca pravosudnih funkcija - kao preduslova nezavisnosti pravosuđa, podnelo SOPOS-u predlog da kao učesnik pregovora i ugovarač Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe (,,SL. Glasnik RS”br.38/2019), inicira kod Vlade Republike Srbije njegovu izmenu i dopunu, i to u delu koji se odnosi ostvarivanje prava izabranih, imenovanih i postavljenih lica na : „Naknadu naknadu plate za vreme korišćenja godišnjeg odmora i privremene sprečenosti za rad“, „Naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor“, „Naknadu troškova za ishranu u toku rada“ i „Regres za korišćenje godišnjeg odmora“, dodaje se u saopštenju.

SOPOS je uvažio sve argumente istaknute u predlogu UST i podneo Vladi Republike Srbije - Predlog za što hitniju izmenu i dopunu PKU za državne organe.

Aktivnosti u cilju izmene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, UST preduzima već mesecima unazad podsticanjem na dijalog, sa željom i očekivanjima da će svi zastupnici interesa nezavisnog pravosuđa, gde pripadaju i ugovarači PKU - složno da se okupe oko te inicijative i demonstriraju odlučnost i rešenost da razgovorom i stručnim argumentima pravosuđe zajednički učinimo još nezavisnijim - u interesu svih građana Republike Srbije. 

U tom smislu, pozdravljamo zajedničke aktivnosti i inicijativu Društva sudija Srbije, Udruženja tužilaca Srbije i Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Srbije, da se izvrši aneksiranje PKU, i bez obzira na činjenicu da su u ovim aktivnostima pogrešno označili naziv inicijalnog akta kao „Inicijativu“ - koji termin je nepoznat u zakonu i PKU, te da su se greškom obratili Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave - koje nije ugovarač, niti je po zakonu ili PKU nadležano da odlučuje i postupa po inicijativama ili predlozima za izmenu i dopunu PKU. Prazna kritika i ignorisanje dijaloga ne treba da su praksa istinskih zastupnika interesa nezavisnog pravosuđa - već upravo podsticanje na dijalog i stručnu razmenu argumenata.

#Sporazum

#UST

#saradnja

'