AKTUELNO

Zbog ubistva i ranjavanja dvojice Srba u Nemačkoj u sredu uhapšena su dva muškarca sa Kosova, a tamošnji istražitelji pretpostavljaju da su se napadači i žrtve poznavali. F. L. (39) iz Sr­bi­je je li­kvi­di­ran u sa­če­ku­ši ispred tr­žnog cen­tra u gra­du Abe­n­s­be­r­gu, dok je nje­gov brat (46) te­ško ra­njen ispred svo­je ku­će u istom gradu

F. L. (39), dr­ža­vlja­nin Sr­bi­je, ubi­jen je, dok je nje­gov brat (46) te­ško ra­njen u ne­ma­č­kom gra­du Abe­n­s­be­r­gu u Ba­va­r­skoj! Dvo­ji­ca Sr­ba stra­da­la su u odvo­je­nim pu­c­nja­va­ma, ko­je su se do­go­di­le u ra­z­ma­ku od po­la sa­ta.

Ka­ko su pre­ne­li ne­ma­č­ki me­di­ji, po­li­ci­ja je u sre­du, ubr­zo po­sle oru­ža­nih na­pa­da, uha­p­si­la dvo­ji­cu Al­ba­na­ca po­re­klom s Ko­so­va zbog su­m­nje da su pu­ca­li na bra­ću iz Sr­bi­je.

- Je­dan uha­p­še­ni ima 30, a dru­gi 40 go­di­na. Kod njih je pro­na­đe­no i oru­ž­je, a u to­ku je utvr­đi­va­nje da li je iz tog oru­ž­ja pu­ca­no na žr­tve. Na­vod­no, uha­p­še­ni Al­ba­n­ci i žr­tve po­zna­va­li su se odra­ni­je - re­kao je izvor.

Pr­va pu­c­nja­va de­si­la se u sre­du, u 18.10, na pa­r­ki­n­gu ispred tr­žnog cen­tra „Ede­ke“, i to nao­či­gled bro­j­nih gra­đa­na, dok se dru­ga de­si­la po­la sa­ta ka­sni­je ispred ku­će u Abe­n­s­be­r­gu, ne­da­le­ko od tr­žnog cen­tra.

Oče­vi­ci ubi­stva ispri­ča­li su da su dvo­ji­ca mu­ška­ra­ca za­pu­ca­la na pa­r­ki­n­gu, po­sle če­ga su po­be­gla ko­li­ma.

- Sr­bin je na­đen mr­tav ispred ko­m­bi­ja, na nje­ga je ispa­lje­no vi­še hi­ta­ca. Pre­t­pos­ta­vlja se da su ga na­pa­da­či če­ka­li na pa­r­ki­n­gu, a ka­da je pri­šao svom vo­zi­lu, za­pu­ca­li su. Sa­mo po­la sa­ta ka­sni­je dvo­ji­ca mu­ška­ra­ca pu­ca­la su na nje­go­vog bra­ta, ko­ji je sta­jao ispred ku­će. Po­sle to­ga su ta­ko­đe po­be­gli ko­li­ma, a ra­nje­nik je pre­ba­čen u bo­l­ni­cu - pre­ne­li su me­di­ji i do­da­li da su oče­vi­ci opi­sa­li au­to­mo­bil ko­jim su ubi­ce po­be­gle.

Sa­mo sat vre­me­na po­sle dru­ge pu­c­nja­ve uha­p­še­na su dvo­ji­ca Al­ba­na­ca.

- Oni se su­m­nji­če i za ubi­stvo i za po­ku­šaj ubi­stva. Šta je mo­tiv zlo­či­na, još uvek se utvr­đu­je, kao i u kom su od­no­su bi­li žr­tve i na­pa­da­či. Istra­ga će po­ka­za­ti da li je u pi­ta­nju kri­mi­nal­ni obra­čun ili ne­što dru­go - re­kao je izvor.

Zbog pucnjava uzne­mi­ri­li su se gra­đa­ni Abe­n­s­be­r­ga.

- Hte­li smo sa­mo da ku­pi­mo igri­cu. Kad smo sti­gli, mno­go po­li­ci­j­skih au­to­mo­bi­la je bi­lo ispred su­pe­r­ma­r­ke­ta. Na­sta­la je pa­ni­ka - re­kao je mla­dić ko­ji se tu za­te­kao.

#Albanci

'