separator
Info
ZABAVAAKTUELNO

vesti

Otvorena sva pregovaračka poglavlja iz nadležnosti NBS


Današnjim otvaranjem Pregovaračkog poglavlja 9 - Finansijske usluge, na desetoj Međuvladinoj konferenciji o pristupanju Srbije Evropskoj uniji (EU) u Briselu, otvorena su sva pregovaračka poglavlja za koja je nadležna Narodna banka Srbije.


- Otvaranjem Pregovaračkog poglavlja 9, uz Pregovaračko poglavlje 17 - Ekonomska i monetarna politika koje je otvoreno u decembru 2018, otvorena su sva pregovaračka poglavlja za koja je Narodna banka Srbije rukovodeća institucija u procesu pristupanja Republike Srbije EU - saopšteno je iz NBS.

Pregovaračko poglavle 9 jedno je od najvažnijih tzv. ekonomskih poglavlja, a otvaranjem pregovora Srbija nastavlja preostalo usaglašavanje domaćeg pravnog okvira s pravnim tekovinama EU, kao i pripremu institucionalnog okvira i administrativnih kapaciteta relevantnih za prenošenje, sprovođenje i primenu pravnih tekovina u ovom poglavlju, navodi se u saopštenju. 

Iz centralne banke ističu da je Srbija, posmatrano u celini, već dostigla zadovoljavajući nivo usklađenosti sa pravnim tekovinama EU u oblasti finansijskih usluga i da je pripremljena u dovoljnoj meri za pregovore u ovom poglavlju, koji će se odnositi na bankarstvo i finansijske konglomerate, osiguranje i strukovne penzije, infrastrukturu finansijskog tržišta i na tržišta hartija od vrednosti i investicione usluge. 

- S obzirom na dostignuti nivo usklađenosti domaćih propisa sa pravnim tekovinama EU, kao i stepen razvoja administrativnih kapaciteta Srbije, u oblasti finansijskih usluga nisu identifikovana sporna ni otvorena pitanja koja bi predstavl?ala izazov u ispunjavanju merila za zatvaranje ovog poglavlja - poručuju iz NBS. 

Potpuno usklađivanje pravnog okvira Srbije sa propisima EU u ovoj oblasti, dodaje se dalje, usloviće izmenu važećih ili usvajanje novih propisa, uz uvažavanje specifičnosti domaćeg finansijskog tržišta i to na način koji osigurava očuvanje i jačanje stabilnosti bankarskog i finansijskog sistema u celini. 

U saopštenju se kao primeri kretanja Srbije ka potpunom usaglašavanju sa pravnim tekovinama u oblasti finansijskih usluga navodi usvajanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bankama, Zakona o finansijskom obezbeđenju, Zakona o platnim uslugama, koji, po oceni NBS, možda najbolje ilustruje stepen ostvarenog usklađivanja domaćeg zakonodavstva u ovoj oblasti sa propisima EU, jer je doneo brojne novine našim građanima i privredi. 

- Proces pregovora podrazumevaće i kontinuirano praćenje novih regulatornih i supervizorskih aktivnosti u EU i proces harmonizacije u zemljama članicama, kako bi se izvršila adekvatna priprema domaćeg pravnog okvira za potpuno usklađivanje sa novim pravilima u ovoj oblasti do dana ulaska Srbije u EU - dodaje NBS. 

Napominje da će usklađivanje sa pravnim tekovinama EU u kontekstu finansijskih usluga, imati brojne pozitivne efekte i koristi za Srbiju. 

Članstvom u EU, objašnjava se NBS, domaćim finansijskim institucijama biće omogućeno da posluju u celoj EU u skladu sa principom "jedinstvenog evropskog pasoša“, odnosno da posluju u bilo kojoj državi članici EU bez traženja posebne dozvole od države domaćina. 

Takođe, povećanje konkurencije na tržištu će dovesti do raznovrsnije i inovativnije ponude proizvoda i usluga, a time i povoljnijih efekata za sve tržišne učesnike. Usklađivanje sa setom pravnih akata EU u svim podoblastima Finansijskih usluga doprineće još kvalitetnijem sagledavanju rizika ulaganja sredstava u bankama i društvima za osiguranje, kao i poboljšanju kvaliteta procesa upravljanja kapitalom, odnosno upravljanja rizicima institucija na tržištu kapitala.

Usaglašeni pravni okvir Srbije sa propisima EU u oblasti finansijskih usluga doprineće i daljem jačanju poverenja potencijalnih investitora, unapređenju kvaliteta finansijskih usluga uključujući i raznovrsniji izbor finansijskih instrumenata koji se nude klijentima, povećanju sigurnosti investicija i likvidnosti tržišta kapitala, a samim tim i privrede Republike Srbije. 

Dodatno, članstvo u EU obezbediće domaćim telima nadležnim za nadžor direktno učestvovanje u pripremi propisa koji uređuju jedinstveno finansijsko tržište EU, kao i u njihovoj punoj implementaciji kroz aktivno učešće u funkcionisanju evropskog institucionalnog mehanizma za očuvanje finansijske stabilnosti. 

Takođe, pozitivni efekti usklađivanja sa propisima EU su brojni i u periodu do članstva, a ogledaju se pre svega u unapređenju stabilnosti finansijskog sistema, proširenju broja i vrsta finansijskih usluga dostupnih građanima RS, kao i povećanju nivoa zaštite korisnika finansijskih usluga. 

Iako predstojeći proces pregovora nosi i određene izazove, usklađivanje sa propisima EU u oblasti finansijskih usluga ne sprovodi se samo radi ispunjavanja formalnih uslova, odnosno kriterijuma za članstvo, već pre svega radi očuvanja i unapređenja finansijske stabilnosti, životnog standarda građana, efikasnosti finansijskog sistema Republike Srbije, kao i zaštite korisnika finansijskih usluga, zaključuje se u saopštenju NBS.

Vesti Minut dva

Nacionalni Dnevnik

Komični video i skrivena kamera

Komentari • 0

Komentari uvredljivog sadržaja neće biti odobreni.

korisnik

povezane vesti